K.V.K.K Bilgilendirme

K.V.K.K Bilgilendirme

K.V.K.K Bilgilendirme

Kullanım ve Gizlilik Şartları

 Amaç

www.petsahiplen.com olarak ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuatlara uygun şekilde işlenmesiyle ve verileri işlenen kişilerin etkin biçimde haklarını kullanmalarını sağlamak önceliğimiz bulunmaktadır.

Dolayısıyla bahsi geçenlerle sınırlı olmamak üzere ziyaretçilerimizin, üyelerimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımızın, yani faaliyetlerimiz sırasında elde ettiğimiz bütün kişisel verilere ilişkin işleme, saklama, aktarma işlemlerini www.petsahiplen.com Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz.

Politikamızın temel prensibi, kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hakları ve hürriyetlerinin gözetilmesi kişisel veriler işlenmesine dayanmaktadır. Bu yüzden kişisel verilerin işlendiği bütün faaliyetlerimizi şahsi bilgilerin gizliliği, özel hayatın gizliliği, haberleşmenin gizliliği, etkili kanun yolarını kullanma hakları, inanç ve düşünce özgürlüğü hakları gözetilerek devam ettirilmektedir.

Kişisel verilerin korunması amacıyla ilgili verilerin niteliğinin gerektirdiği bütün idari ve teknik koruma tedbirlerini, mevzuat ve güncel teknolojiye uygun biçimde almaktayız.

İşbu politika, tanırım, pazarlama, ticari ya da sosyal sorumluluk gibi faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu içerisinde anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, aktarılması, saklanması, silinmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin takip ettiğimiz çerçeveyi belirtmektedir.

Kapsam

İş bağlantılarımız, ziyaretçilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, üçüncü kişiler, üyelerimiz de dahil olmak üzere şirket tarafından işlenen bütün kişisel veriler bu politika kapsamında yer almaktadır. Politikamız, şirketimizin sahip olduğu veya şirket tarafından yönetilen bütün kişisel verilerin işlenmesine yönelik uygulanmaktadır. KVKK ve kişisel verilere ilişkin ilgili diğer mevzuatlar ile bu alandaki uluslararası standartlar gözetilmek kaydıyla hazırlanarak ele alınmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu bölümde Politika ’da geçmekte olan özel terimlere, kavramlara, kısaltmalara ve diğer bilgilere yer verilecektir.

1.       www.petsahiplen.com: PET SAHİPLEN BİLİŞİM VE İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. (Bundan böyle “Pet Sahiplen” olarak anılacaktır.)

2.       Çalışan: Şirket Personelleri.

3.       Kişisel Veri: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her çeşit bilgi.

4.       Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler.

5.       Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, etnik kökeni, ırkı, siyasi düşüncesi, dini, felsefi inancı, mezhebi veya diğer inançları. Parmak izi, sağlık bilgileri, kılık ve kıyafeti, vakıf, dernek ya da sendika üyelikleri. Cinsel hayatı, sağlığı, güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ve ceza mahkumiyeti ile genetik verileri.

6.       Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

7.       Kişisel Verilerin İşlenmesi: Elde edilen kişisel verilerin tamamıyla ya da kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olacak biçimde kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, saklanması, elde edilebilir hale getirilmesi. Yeniden düzenlenmesi, aktarılması, açıklanması, devralınması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen bütün işlemler.

8.       Veri İşleyen: Veri sorumlusunun vermiş olduğu yetkiyi kullanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek ya da tüzel kişi.

9.       KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

10.   KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

11.   KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli, 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

12.   Üyelik Sistemi: Şirket dijital platformları üyelik sistemi…

13.   Politika: www.petsahiplen.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

Roller ve Sorumluluklar

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Politikaya, düzenlemelere ve burada yer alan kurallara uyulmaması halinde inceleme, bildirim ve yaptırım mekanizmalarının hem belirlenmesinde hem işletilmesinde sorumludur. Politikanın oluşturulması, uygulanması ve gerektiğinde güncellenerek yayına sokulmasında yetkili, onay mekanizması konumundadır.

Denetim Birimi

Denetim Birimi, şirket bünyesinde görev alan çalışanların, dış hizmet alınan firmaların politikaya uyumu konusunda gerekli tedbirlerin alınmasıyla politikaya aykırı hareket edilmesi hususlarını inceleyen birimdir.

Bilgi Sistemleri Komisyonu

İşbu politikanın hazırlanmasından, geliştirilmesinden, güncellenmesinden ve yürütülmesinden Bilgi Sistemleri Komisyonu sorumlu bulunmaktadır. Gerektiğinde politika, güncellenir ve geliştirme ihtiyaçları hasıl olduğu taktirde değerlendirmesi yapılır. Bilgi Sistemleri Komisyonu Yöneticisi, hazırlanan dokümanların kurum portalında yayınlanmasından sorumludur.

Hukuki Yükümlülükler

KVKK gereğince veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler şu şekildedir:

1.       Aydınlatma yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplama aşamasında, kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi, kanundan doğan haklar, hususlarında ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kamuoyuna açık olan işbu politikamızın anlaşılır, açık ve kolay erişilebilir olmasına şirket olarak hassasiyet gösteriyoruz.

2.       Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak sorumluluğumuzda bulunan verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla mevzuatta öngörülen teknik ve idari tedbirleri sağlamaktayız.

Kullanım Şartları, Genel Koşullar ve Sorumluluklar

İşbu şartlarda sitenin kullanım kuralları düzenlenmiştir. www.petsahiplen.com web sitesini kullanmadan önce mutlaka aşağıdaki şartları okuyunuz. www.petsahiplen.com web sitesini herhangi bir şekilde kullanan bütün kullanıcılar bu sayfada yer alan şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaklardır.

www.petsahiplen.com kullanım şartları alanında yer alan bu metinde Kullanıcı, üye olarak ya da üye olmadan herhangi bir şekilde web sitesini kullanan her türlü tüzel ya da gerçek kişiyi ifade eder.

Sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi koşuluyla Pet Sahiplen tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Herhangi bir anda bu değişiklik yapılabilir. Değişiklikler, değiştirilmiş haliyle siteye konulduğu anda geçerlilik kazanmaya başlar. Kullanıcılar, siteyi herhangi bir şekilde kullandıklarında sayfanın kullanım şartlarını kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılırlar.

www.petsahiplen.com üzerinde yer alan hizmeti herhangi bir şekilde değiştiremez, uyarlayamaz ya da başka bir internet sitesini www.petsahiplen.com hizmetiyle ilişkili olduğuna dair yanlış izlenim oluşturacak biçimde değiştiremezsiniz.

www.petsahiplen.com kullanıcılarının kişisel verilerini sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, sitede kullanıcıların isteklerine göre içerikler hazırlamak için saklayabileceği gibi reklamlar sağlamak ya da yeni hizmetlerinden haberdar edebilmek için muhafaza eder. www.petsahiplen.com kullanıcıları internet sitesinde dolaşırken kişisel bilgilerini değiştirme imkanına sahiptir. Bu bilgiler yalnızca kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.

www.petsahiplen.com kullanıcılarının web sitesindeki dolaşımları esnasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar ve buna benzer özellikler otomatik olarak kayıt altına alınmaktadır. Bu veriler, yalnızca bölümlerin, alanların takip edilme oranlarını izleyebilmek, analiz edebilmek için kullanılmaktadır. Bunlar kişiye özel uygulamalar olmayıp sayfaların nereden geçerek ya da nasıl ziyaret edildiklerine dair istatistikler toplayabilmek için yapılmaktadır. Bu teknolojinin amacı, kullanıcıların daha sık ziyaret ettikleri alanlara ait bilgileri siteyi ilk ziyaret ettiklerinde karşılarına çıkarmak, kullanıcı için daha kolay ulaşılabilir olmalarını sağlamaktır. Kullanıcılara verilen içeriklerin kalitesini arttırmak, bazı hizmetlere doğrudan ulaşabilmesini sağlamak amacıyla kullanıcıların onay vermeleri halinde konum bilgileri kaydedilir ve açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.

www.petsahiplen.com web sitesi, kullanıcılarına kesintisiz şekilde ya da belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir koşulda taahhüt etmiyor. Benzer şekilde web sitesinin işletme ve idaresinde de hatasız ve kesintisiz olunacağı, aksaklıkların, kusurların ve bozuklukların düzeltileceği taahhüt edilmemektedir. Web sitesinin zarar verici unsurlardan, virüslerden arındırılmış olduğu hususunda kullanıcılara herhangi bir taahhüt veya tavsiye verilmemektedir.

İşbu kullanım şartlarında yer alan bilgiler yalnızca kullanıcıyı bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Tıbbi, hukuki, yatırım, finansal, muhasebe, vergi gibi konularda tavsiye niteliğinde değildir. www.petsahiplen.com web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiye güvenerek yapacağınız işlemin sorumluluğu tamamen kullanıcı olarak sizdedir.

www.petsahiplen.com, suç teşkil edecek bir durum yaratan veya suça teşvik eden, hakaret ve küfür içeren, tehdit içeren, pornografik, küçük düşürücü, rahatsız edici veya ahlaka aykırı, ırk, cinsiyet ayrımcılığı yapan her türlü bilgiyi, içeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme veya yayından kaldırma, bahsettiğimiz eylemlerde bulunanların üyeliklerini sonlandırma hakkını saklı tutmaktadır.

İşbu web sitesinde üçüncü şahıslara ait sitelerdeki içerikler, üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar, yönlendiriciler kullanılmaktadır. Üçüncü kişilere ait sitelerdeki bilgiler, hizmetler ve ürünler hiçbir biçimde işletilmemekte, denetlenmemektedir. Bu durum, üçüncü kişilere ait web sitelerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin onaylandığı anlamlarına da gelmez. Bu yüzden üçüncü kişilerin web sitelerindeki bilgilere, fikirlere dair sorumluluk kabul edilmez.

Kullanıcılar, www.petsahiplen.com bünyesindeki herhangi bir içeriği ya da iletişim sistemini kullanırken üçüncü kişilerin yasal haklarını ihlal etmemekle yükümlü bulunurlar. Bu ihlallere dair hukuki ve cezai sorumluluklar Pet Sahiplen tarafından kabul edilmemekte, ihlalden doğabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk kullanıcıya ait olmaktadır.

www.petsahiplen.com web sitesine erişilmesinden, sitede yer alan bilgilerin ya da portal hizmetlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılmasından ortaya çıkacak her türlü maddi, manevi, müspet, menfi zararlardan Pet Sahiplen yönetim kurulu, yöneticileri, iştirakleri, çalışanları, sitedeki bilgi ve hizmetleri hazırlayanlar sorumlu tutulamazlar.

Kod, otomatik cihaz, böcek, örümcek ya da kazıyıcı kullanmak dahil www.petsahiplen.com hizmetlerinde yetkisiz yöntemler kullanılarak hesap oluşturulamaz. Kullanıcı kaydı yapılamaz.

Başka bir kullanıcının www.petsahiplen.com hizmetlerini kullanmasını, www.petsahiplen.com hizmetlerinden yararlanmasını kısıtlamaya çalışmamalısınız. www.petsahiplen.com web sitesine ait kullanım koşullarının ihlali konusunda teşvik edici olmamalısınız.

www.petsahiplen.com web sitesinin işlemez hale gelmesini, yavaşlamasını ya da yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü işlem ve davranış yasaktır. Otomatik sistemler sayesinde sorgu yapılması, üyelik kaydı oluşturulması, yüklü sayıda bilgi gönderilmesi de yasak kapsamındadır. Bu tür girişimlerde bulunulduğu taktirde Pet Sahiplen, kullanıcıların siteye erişimini engelleme, yasal haklarını kullanma ve yasal işlem başlatma hakkını elinde bulundurur.

www.petsahiplen.com kullanıcıları, siteye bir zararlı yazılım ya da virüs içeren hiçbir içeriği, yazılımı ya da başka malzemeleri iletemezler.

Bu Kullanım Koşullarının ihlalleri tamamen Pet Sahiplen’in kendi taktirine bağlı olup www.petsahiplen.com üyeliğinizin sonlandırılmasıyla sonuçlanabilir. İşbu kullanım koşullarını ihlal etmeniz, www.petsahiplen.com’u herhangi bir hukuki, cezai yaptırımla karşı karşıya bırakmanız durumunda www.petsahiplen.com hizmetini size sunmayı bütünüyle ya da kısmi olarak sonlandırabilir.

Pet Sahiplen, www.petsahiplen.com kullanıcılarının şahsi bilgilerinin yukarıdaki şartlar dairesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

E-posta iletişim teknolojisinde mesaj şifrelenmediği taktirde mesajın güvenliği garanti altına alınamamaktadır. Gönderilecek e-postaların güvenliğinden tamamıyla www.petsahiplen.com sorumludur.

www.petsahiplen.com web sitesine üyeliğinizle alakalı gerçekleşecek olan her türlü hareketin sorumluluğu size aittir. Üyeliğinizi, kullanıcı adınızı, üyelikten doğan diğer haklarınızı satmayacağınızı, aktarmayacağınızı, kullanılmasına izin vermeyeceğinizi, devretmeyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. www.petsahiplen.com’a üye olurken ve başka zamanlarda verdiğiniz bütün bilgilerin doğru, gerçek, eksiksiz ve güncel bilgiler olduğunu, güncelliğini yitiren bilgileri de gerektiğinde doğru şekilde güncelleyeceğinizi kabul etmiş sayılırsınız.

Web sitesini kullanarak diğer www.petsahiplen.com kullanıcıların giriş bilgilerini istemeyeceğinizi, kullanmayacağınızı ve toplamayacağınızı kabul etmiş olursunuz.

www.petsahiplen.com hizmetlerini hiçbir yasadışı işlem ya da yetkisiz amaçlarla kullanamazsınız. İçeriklerinizi kullanırken telif hakkı dahil yürürlükteki bütün yasa yönetmelik ve düzenlemelere uymayı kabul etmiş olursunuz.

www.petsahiplen.com hizmetlerine gönderdiğiniz ve içerik olarak adlandırdığımız her türlü veri, metin, dosya, kullanıcı adı, görsel, bilgi, grafik, fotoğraf, profil, özgün çalışmalar, bağlantılar, malzemeler tamamen siz kullanıcının sorumluluğundadır.

www.petsahiplen.com sitesi kullanıcıları, içeriklerde yer alan kişisel bilgilerin ve özel hayata ilişkin bilgilerin, içeriklerin gerekli izinler alınarak yayınlandığını kabul taahhüt ederler. Önceden yazılı izin almadan hiçbir kişi ya da kullanıcıya ait içerikleri, bilgileri, görselleri paylaşmayacaklarını kabul ederler.

www.petsahiplen.com kullanıcıları, ticari faaliyetler açısından haksız rekabet oluşturacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek hal ve davranışlardan kaçınacak, web sitesinde mevcut olan içeriği hiçbir biçimde kopyalayamayacaklardır.

Kullanıcılar, www.petsahiplen.com web sitesinde doğru ve güncel olmayan bilgilere yer vermeyeceklerini kabul ederler. Bilgilerin doğru ve güncel olmadığına dair şüphe oluştuğu taktirde Pet Sahiplen, hizmetleri durdurma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

www.petsahiplen.com web sitesi kullanıcıları, herhangi başka bir kullanıcının web sitesini kullanmasını veya istediği şekilde kullanmasını engelleyemeyecektirler. Yorum alanlarında başka sitelerin, ticari malların ya da hizmetlerin reklamının yapılması yasaktır.

Yönetim Kurulu olarak www.petsahiplen.com hizmetlerine herhangi birisinin erişmesini dilediğimiz zaman herhangi bir sebeple reddetme hakkımı mevcuttur. Herhangi bir kullanıcı adının kullanılması hakkını da herhangi bir nedenle geri alma ya da değiştirme hakkımız mevcuttur.

Tamamen kendi taktirlerimize bağlı olarak işbu kullanım koşullarını ihlal ettiğini belirlediğimiz içerikleri ya da içeriklerin bulunduğu hesapları kaldırabiliriz. Düzenleyebiliriz. Ya da engelleyebiliriz. Fakat bu yönde bir sorumluluğumuz da yoktur.

Web sitemizde kullanıcılar her aşamada üyeliklerini sonlandırma hakkına sahiptirler. Gerek kullanıcılar tarafından gerekse Pet Sahiplen tarafından hesabın kapatılması olabilir. Bu halde işbu kullanım koşulları, size verilen bütün lisansların ve diğer hakların geçerliliği sona ermiş olur.

Bu sayfada bulunan kullanım şartları, yapılan değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi koşuluyla Pet Sahiplen ve www.petsahiplen.com tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla birlikte geçerli olmuş olur. Kullanıcılar, www.petsahiplen.com adresini herhangi bir şekilde kullandıkları anda sayfada yayınlanan şartları kabul etmiş sayılırlar. Sizler de bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla düzenli olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmiş olursunuz. Siteye devam eden erişiminiz ya da kullanımınız değiştirilmiş olan kullanım şartlarını kesin biçimde kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Fikri ve Sınai Haklar

www.petsahiplen.com web sitesi kullanıcıları, ticari hayatta haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanmayı çağrıştıracak davranışlardan kaçınacaklardır. Web sitesinde bulunan mevcut içerikleri hiçbir şekilde kopyalayıp çoğaltamayacaklardır.

Yazılım ve kod da dahil olmak üzere web sitesi içeriğindeki bütün materyaller Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuatlar gereğince koruma altındadır.

www.petsahiplen.com kullanıcıları, web sitesine yükledikleri her türlü fotoğraf, yazı, video, bilgi, yazılım, işitsel malzemeler ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü içeriğin mülkiyet hakkının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğal çoğaltma, paylaşma, işleme gibi hakları www.petsahiplen.com ve Pet Sahiplen’e geçtiğini, www.petsahiplen.com’un bütün bu içerikleri dilediği şekilde kullanabileceğini, istediğinde üçüncü kişilerle paylaşabileceğini, önceden izin alınmasına gerek olmadan altyapı hizmetleri sağlayan firmalarla dahi paylaşılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

www.petsahiplen.com kullanıcıları, web sitesinde yer alan söz konusu bütün içeriklerin ve bu içeriklerdeki Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur üzerindeki bütün mülkiyet haklarının kendi üzerlerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek bu hakları devredebilme kabiliyetlerinin ve hukuki salahiyetlerinin olduğunu, bu haklar üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak bir üçüncü şahsın hiçbir şekilde isim ve nam altında herhangi bir takyidat, mali, manevi ya da ticari bir hakkının bulunmadığını kabul ve taahhüt ederler.

İşbu kullanım koşullarına Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Bu anlaşmanın herhangi bir maddesi geçersiz, yasadışı veya herhangi bir nedenden dolayı uygulanamaz hale gelirse söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir. Fakat bu çıkarma, geride kalan maddelerin geçerliliğine ve yasal uygulanabilirliğine etki etmez.

Yukarıda detaylı olarak belirtilen, yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü durumunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili bulundurulmuştur.

Kişisel Verilerin İşlem Görmesine İlişkin Bilgilendirme ve Muvafakatname

Pet Sahiplen, 7 Nisan 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu uyarınca www.petsahiplen.com kullanıcılarına ait bütün kişisel verilerin gizliliğini korumak için Veri Sorumlusu sıfatıyla bazı kurallar benimsemiş bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçek bir kişinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi, kişisel veri kapsamında değerlendirilmektedir. www.petsahiplen.com nezdinde ilgili kişisel verileriniz aşağıda açıklanmış olan amaç, sonuç ve yöntemlerle ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülmüş olan bilgi raporlama, saklama, bilgilendirme yükümlülüklerine tabidir. Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimiz, sistemimize kayıt edilecek, muhafaza edilecek, depolanacak saklanacak, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar çerçevesinde üçüncü kişilere devredebilecek, açıklayabilecektir. www.petsahiplen.com, temel kurallara uygun davranacak olup kullanıcıların güvenini her daim korumayı amaçlamaktadır. Bu yüzden de aşağıdaki hususlar hakkında bilgi edinilmesini öneriyoruz.

Aydınlatma yükümlülükleri:

Pet Sahiplen şirketimiz Veri Sorumlusu konumundadır. Verilerinizi kişisel verilerin korunması kanununa uygun şekilde korumakla yükümlüdür. Kişisel verilerini, özel nitelikli kişisel verileriniz saklanacak; fakat mevzuatın izin verdiği durumlarda yine yurt içi ve yurtdışı üçüncü kişilerle paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek ve kanunlarda belirlenen biçimde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz Pet Sahiplen tarafından elektronik ya da yazılı olarak toplanabilir. Bu verilerinizi muhafaza ederken Kanunun 4. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtildiği gibi kanunlara, dürüstlük kuralına uyacağımızı, verilerinizi doğru şekilde ve güncel tutacağımızı taahhüt ve beyan ediyoruz. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak için gereken güvenlik önlemini almakla da yükümlüyüz.

Kişisel Verilerin İşlenme Maçları ve Hukuki Sebepleri:

Pet Sahiplen, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu maddeleri uyarınca kullanıcılarına hizmet sağlayabilmek için bazı kişisel bilgileri, mobil uygulamaya kaydetmek suretiyle paylaşmasını talep edebilir. Pet Sahiplen kullanıcılarının kişisel bilgilerini yalnızca belirli hizmetleri yerine getirmek, sitede kullanıcıların isteklerine göre içerikler üretmek ve reklamlara yer vermek, yeni içeriklerden en hızı biçimde haberdar etmek için kullanır.

www.petsahiplen.com kullanıcıları, web sitesinde dolaşırken kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptir. Bu bilgiler gerekli görülmesi halinde Pet Sahiplen tarafından, istendiği zaman da kullanıcı tarafından değiştirilebilir. www.petsahiplen.com kullanıcılarının web sitesinde dolaşırken ziyaret ettikleri bölümler, tıklanan alanlar gibi detayları otomatik olarak kaydeder. Bu veriler, yalnızca bölüm ve farklı alanların izleme, takip edilme oranlarını ölçmek içi kullanılır. Kişiye özel uygulamalar olmayıp amaç, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri alanlara daha kolay ulaşabilmesini sağlamaktır.

Pet Sahiplen, kanunlarda yetkili kılınmış kurum, kişi ve kuruluşlarla ilgili kanunlar kapsamında bilgi işlemesine izin verilenlerle kanunda belirtildiği şekilde verileri işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar:

Pet Sahiplen, www.petsahiplen.com kullanıcılarına ait bilgileri aşağıda belirtmiş olduğumuz durumlarda açıklama hakkını saklı tutar:

1.       Kullanıcı, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izin ve onay vermiş ise,

2.       www.petsahiplen.com ve Pet Sahiplen’in kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,

3.       Kullanıcının, www.petsahiplen.com ve Pet Sahiplen’den talep ettiği ürün ve hizmetlerin temin edilmesi, geliştirilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin çözümü niyetiyle,

4.       Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere,

5.       Yasal soruşturmalar esnasında, herhangi bir mahkeme kararı gereği ya da yasal prosedürlerin gerektirdiği hallerde.

Kişisel Verilerin Silinmesi:

Kanunlar kapsamında saklanan verileriniz verilerin işlenmesini gerektirecek durumlar ortadan kalktığında talepleriniz doğrultusunda silineceklerdir. Yok edilecekler ya da Kanunun 7. Maddesinin 3. Fıkrasındaki yönetmelik tarafından belirlenecek koşullarda anonim hale getirileceklerdir.

Kanunun 11. Maddesine Göre Kullanıcı Haklarınız

Kullanıcı olarak kanunun 11. Maddesinden doğan haklarınız bulunmaktadır. www.petsahiplen.com’a başvurarak şunları talep edebilirsiniz:

A) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,

B) Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme hakkı,

C) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,

Ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde / yurtdışında aktarıldığı 3. Kişiler varsa bunları bilme hakkı,

D) Kişisel verilerinizin işlenmesinde eksik / yanlış varsa düzeltilmesini isteme hakkı,

E) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar dahilinde kişisel verilerinizin silinmesini / imha edilmesini isteme hakkı,

F) Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri gereğince yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme hakkı,

G) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,

Ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesi.

www.petsahiplen.com, siz kullanıcılarına verdiği içeriklerin kalitesini arttırmak, bazı hizmetlerin doğrudan ulaşabilmesini sağlamak amacıyla onay verdiğiniz taktirde konum bilgilerinize dair veriyi kaydedebilir. Ardından da kullanabilir. İşbu muvafakatname ve bilgilendirme yazısı kabul etmiş olduğunuz kullanım ve gizlilik sözleşmesine dahildir.

Yukarda yapılan detaylı açıklamalar çerçevesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a uygun şekilde Pet Sahiplen ve www.petsahiplen.com tarafından kişisel verilerim toplanmaktadır. Verilerimin toplanmasına, güncellenmesine, işlenmesine, periyodik kontrol edilmesine, veri tabanında saklanarak tutulmasına; gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş ilişkimizden dolayı çözüm ortaklığı yürüttüğümüz üçüncü kişilerle paylaşılmasına muvafakat ettiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası metni, bilgi güvenliği ile alakalı sizi bilgilendirmek ve uyulması gereken kuralları, sorumlulukları açıklamak üzere oluşturulmuştur.

www.petsahiplen.com web sitesini ziyaretiniz esnasında kişisel bilgilerinizi temin etmeniz beklenir. Bu, sayfamızı kullanırken kolaylık olması ve üyelik girişi için olabilmektedir. Sizin tarafınızdan paylaşılan ve bizim tarafımızdan kayıt altında tutulan kişisel bilgileriniz Pet Sahiplen ve www.petsahiplen.com tarafından korunur. Korunmayı da sürdürecektir.

Ad, soy ad, e-posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, telefon numarası gibi bilgileriniz www.petsahiplen.com sitemize girildiğinde kaydedilmektedir.

www.petsahiplen.com, kullanıcılarına ait bilgileri şu durumlarda açıklama hakkını saklı tutmaktadır:

·       Kullanıcının, kişisel bilgilerinin paylaşılması konusunda izni ve onayı olduğunda,

·       www.petsahiplen.com ve Pet Sahiplen’in kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,

·       Kullanıcının, www.petsahiplen.com ve Pet Sahiplen’den talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla,

·       Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak üzere,

·       Yasal soruşturmalar sırasında, mahkeme kararı bulunması halinde veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.

Bilgi güvenliğiniz açısından üyelik bilgilerinizi hiç kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. E-posta iletişim teknolojisinde bahse konu mesaj şifrelenmediği taktirde mesajın güvenliği garanti altına alınmış olmaz. Bu noktada göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizler sorumlu olursunuz.

Web sitemiz Pet Sahiplen tarafından işletilmeyen başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinden herhangi birisini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik politikalarını ve güvenlik politikalarını incelemelisiniz. Diğer şirketlerin uygulama ve politikaları Pet Sahiplen sorumluluğunda değildir.

www.petsahiplen.com Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası zaman zaman değiştirilebilmekte ya da güncellenebilmektedir. Bu yüzden ilgili sayfaları düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

E-Posta Bülteni

Abone olarak güncel bilgileri kaçırmadan hemen email adresinize alabilirsiniz.